Rezerwacja grupowa

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

§ INFORMACJE OGÓLNE

1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych wyświetlanych w postaci listy połączeń lotniczych oraz dokonanie przez Użytkownika rezerwacji biletu lotniczego na wybrane przez niego połączenie lotnicze lub dokonanie zakupu biletu na wybrane przez Użytkownika połączenie lotnicze.

2. Założenie rezerwacji lub zakup biletu może nastąpić poprzez stronę serwisu lub telefonicznie.

3. Internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych travelpartner.pl unormowany jest niniejszym regulaminem i stosownie do przepisu art. 34 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi wzorzec wiążącej umowy zawartej między Użytkownikiem a Polskim Biurem Podróży Sp. z o.o. zwanym dalej Operatorem Systemu.3. Internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych travelpartner.pl unormowany jest niniejszym regulaminem i stosownie do przepisu art. 34 § 1 Kodeksu Cywilnego stanowi wzorzec wiążącej umowy zawartej między Użytkownikiem a Polskim Biurem Podróży Sp. z o.o. zwanym dalej Operatorem Systemu.

4. Operatorem Systemu Rezerwacji w portalu travelpartner.pl jest Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 26.

5. Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. posiada akredytację IATA (International Air Transport Association - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych) i ma prawo do dokonywania rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem systemu znajdującego się na stronach travelpartner.pl

6. Niniejszy regulamin w pełni określa zasady korzystania oraz funkcjonowania systemu internetowej rezerwacji biletów lotniczych travelpartner.pl, który znajduje się pod adresem: http://www.travelpartner.pl/bilety-lotnicze. Postanowienia tego regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników serwisu oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotów, które posiadają prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnionymi za pośrednictwem serwisu travelpartner.pl.

7. Warunkiem bezwzględnym na korzystanie z IRS w portalu travelpartner.pl jest akceptacja wszystkich podanych poniżej warunków regulaminu. Akceptacja tych warunków jest automatycznie oświadczeniem woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy użytkownikiem a Polskim Biurem Podróży Sp. z o.o.

8. Jeżeli Państwo nie akceptują w pełni przedstawionych warunków, dalsze korzystanie ze strony http://www.travelpartner.pl/bilety-lotnicze jest niemożliwe.

9. Klient jest uprawniony do nieodpłatnego kopiowania, odtwarzania oraz utrwalania treści niniejszego Regulaminu bez możliwości komercyjnego użycia.

10. Użytkownik jest zobowiązany z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, do przestrzegania niniejszego regulaminu.

11. Regulamin został sporządzony z dniem 11.05.2016 r. i z tym dniem wchodzi w życie.

§ DEFINICJE

http://www.travelpartner.pl/bilety-lotnicze - strona internetowa ogólnie dostępna, która pozwala za pomocą komputerowego systemu rezerwacyjnego dokonać rezerwacji przez Klienta podróży lotniczej, a następnie zakupić bilet lotniczy.

Strony są własnością firmy Trivium Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 25, która jest partnerem Operatora w zakresie internetowej rezerwacji biletów lotniczych.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, korzystająca w jakikolwiek sposób z systemu rezerwacyjnego, zamiennie Użytkownik może być określany jako Klient, Odbiorca.

Operator - firma Polskie Biuro Podróży Sp. z .o.o. Przedsiębiorca prowadzący internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych, zamiennie Operator może być określany jako Sprzedający.

System rezerwacji biletów lotniczych - jest programem (systemem) działającym w sieci www, powszechnie dostępnym, dzięki któremu możliwe jest wyszukanie połączeń lotniczych linii regularnych i linii typu low cost. Wyszukanie połączeń lotniczych krajowych i międzynarodowych dla dowolnie zdefiniowanej pary miast, pozwala na dokonanie wyceny tych połączeń, dokonanie rezerwacji i zakup biletu lotniczego. System rezerwacji obsługiwany jest przez Operatora. Zamiennie System rezerwacji biletów lotniczych może być określany jako System

Pasażer - osoba odbywająca podróż lotniczą na podstawie zakupionego biletu lotniczego,

Przewoźnik - przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego.

Bilet lotniczy - jest potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu lotniczego w formie elektronicznego biletu.

Ostateczny termin wystawienia biletu, termin wykupu biletu - uznaje się, że jest to data do której możliwe jest wystawienie biletu lotniczego na podstawie dokonanej rezerwacji. Sprzedający musi otrzymać do tego dnia zapłatę za bilety lotnicze oraz opłaty transakcyjne. Należy podkreślić, że w przypadku płatności przelewem data zapłaty/opłaty jest dniem wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.

§ CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

Celem funkcjonowania sytemu jest umożliwienie Klientowi ustalenia odpowiedniej trasy przelotu, terminu przelotu, a następnie dokonania rezerwacji i zakup biletu lotniczego na wybrany rejs.

§ ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Oświadczenia Klienta.

Klient oświadcza, że:

 • Klient oświadcza, że:
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i może prawnie tworzyć wiążące zobowiązania.
 • Poprzez akceptację warunków regulaminu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z systemu rezerwacji biletów lotniczych.
 • Będzie korzystał z systemu rezerwacji biletów lotniczych wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań bezprawnych.
 • Posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi, które są ujawnione w odpowiednich rejestrach oraz podaje prawdziwe dane osobowe pasażera.
 • Korzystając z systemu rezerwacji biletów lotniczych w imieniu osoby trzeciej posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo.
 • Zobowiązany jest do posiadania i przedstawiania odpowiednich, ważnych dokumentów podróży (np. dowód osobisty lub paszport)
 • Ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.
 • Nie dokonuje płatności za rezerwowane bilety lotnicze fałszywą lub cudzą kartą bez stosownej zgody właściciela. W innym wypadku bezwzględnie podlega przepisom Kodeksu Karnego.
 • Korzysta z systemu rezerwacji biletów lotniczych wyłącznie w celu wyszukania odpowiednich połączeń lotniczych, zapytania o ich cenę, dokonania rezerwacji i zakup biletu lotniczego.
 • Upoważnia Sprzedającego do przetwarzania swoich danych oraz danych pasażera w celu dokonania rezerwacji i zakupu biletu lotniczego.
 • Upoważnia Sprzedającego do przekazania swoich danych osobowych oraz danych pasażera dla Przewoźnika w celu dokonania rezerwacji i zakupu biletu lotniczego.
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych również w celach marketingowych (zgadza się na przesyłanie biletów, ofert, promocji i cenników),
 • Korzysta z systemu rezerwacji wyłącznie na swój koszt i swoje własne ryzyko.
 • Upoważnia linię lotniczą będącą operatorem przelotu do obciążenia karty płatniczej podanej w procesie rezerwacji kosztami biletów lotniczych.
 • Upoważnia Sprzeającego do obciążenia karty płatniczej podanej w rezerwacji kosztami opłat za wystawienie każdego biletu.
 • Zapoznał się i akceptuje warunki rezerwowanej taryfy lotniczej dostępne w trakcie dokonywania rezerwacji, po naciśnięciu przycisku "Warunki rezerwacji" (zna m.in. warunki dotyczące terminu ważności biletu, możliwości ewentualnych zmian i zwrotu biletu).
 • Zna postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Akceptuje również postanowienia regulaminu Przewoźnika bez wyjątków zobowiązuje się do ich przestrzegania.



2. Oświadczenia Sprzedającego.

Sprzedawca oświadcza, iż:

 • Nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie z systemu rezerwacji biletów lotniczych będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw, braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym,
 • Rezultat wyszukiwań sprosta całkowicie oczekiwaniom Klienta odnośnie merytorycznej zawartości, dokładności i przydatności uzyskanych informacji.
 • W celu dokonania rezerwacji konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych oraz danych osobowych pasażera,
 • Administratorem danych osobowych jest Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. i Trivium Travel Sp. z o.o.
 • Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przez Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. i Trivium Travel Sp. z o.o.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich modyfikacji,
 • Oferty, cenniki i promocje prezentowane na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego,
 • Podanie adresu e-mail przez Klienta jest warunkiem koniecznym do przesłania potwierdzenia rezerwacji lotniczej oraz do późniejszego kontaktu z Klientem w celu realizacji rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego.
 • Nie gwarantuje, że w chwili "następnej", po otrzymaniu wyniku wyszukania nie pojawią się w systemu rezerwacji biletów lotniczych lub innych systemach wyszukiwania biletów inne oferty, niż te, które były wcześniej wyszukane przez system. (Gwarancja nie ma zastosowania do przeszłości).
 • Otrzymanie wyniku wyszukania, (o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie) nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności:
  • z tytułu nieprawidłowego działania Internetu (przerwy i zakłócenia sieci Internet),
  • z tytułu błędnie wskazanych przez użytkownika danych niezbędnych do przyjęcia rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego (za niepoprawne dane osobowe Klienta lub Pasażera)
  • za działania lub zaniechania Przewoźnika, w tym za zmiany bądź anulowanie rezerwacji Klienta,
  • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez przewoźnika umowy przewozu.
  • za dokonany przez Użytkownika wybór taryfy oraz za spełnianie przez niego warunków do skorzystania z wybranej oferty.

§ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. i Trivium Travel Sp. z o.o. w pełni respektują prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. i Trivium Travel Sp. z o.o. dbając o politykę prywatności Użytkowników, wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do wyszukania i założenia rezerwacji.

Korzystając z systemu rezerwacji biletów lotniczych Użytkownik będzie proszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, płeć, wiek (w przypadku dzieci, młodzieży i osób starszych), adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej (e-mail) a w niektórych przypadkach (jeżeli jest to wymagane przez odpowiednie przepisy) również dane paszportowe (numer paszportu, data ważności paszportu oraz data urodzenia), które umożliwiają dokonanie prawidłowej rezerwacji i wystawienie biletu lotniczego. Zgromadzone dane zostają bezpośrednio przekazane do systemu rezerwacji linii lotniczych, które obsługują wybrane przez Użytkownika połączenie lotnicze.

Udostępnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne w celu prawidłowej rezerwacji usługi. Użytkownik przekazuje informacje na swój temat wyrażając zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz danych osób, z którymi zamierza odbywać podróż lotniczą.

Informacje gromadzone są w bazach danych Polskiego Biura Podróży Sp. z o.o. oraz Trivium Travel Sp. z o.o. i są niezbędne do podjęcia czynności wyszukujących i rezerwacyjnych.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich zmianach dotyczących zakładanych przez nich rezerwacji.

Operator zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych (nowych produktach, usługach, cenniku) drogą elektroniczną. Takie informacje będą traktowane przez użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosowanych przepisów. (ustawy z dn. 19.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

Użytkownik ma prawo do rezygnacji z opcji otrzymywania informacji promocyjnych poprzez pisemne oświadczenie woli rezygnacji.

Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych w bazie Systemu. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji podanych informacji.

Operator gwarantuje poufność danych osobowych, zaznaczając iż ma obowiązek udostępnienia ich odpowiednim organom na podstawie obowiązującego prawa.

Sprzedający potwierdza, że dostosował środki ostrożności i bezpieczeństwa swoich urządzeń, systemów i plików. Dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z systemu rezerwacji było najbezpieczniejszym poprzez należytą ochronę danych osobowych.

§ ZAKRES USŁUG

1. REZERWACJA BILETU LOTNICZEGO

Udostępniony System umożliwia Użytkownikowi uzyskanie pełnej informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych linii regularnych oraz linii typu low cost. Informacje wyświetlane są w postaci listy połączeń lotniczych.

Rezerwacja biletu lotniczego odbywa się za pomocą wyszukiwarki internetowej gdzie Użytkownik określa parametry poszukiwanego przelotu.

Użytkownik dokonuje rezerwacji poprzez wybór jednej z zaproponowanych przez System opcji na połączenie lotnicze linii regularnych lub tanich linii lotniczych, na danej trasie klikając przycisk "Rezerwuj".

Na tym etapie rezerwacji Klient powinien dokładnie zapoznać się z opisem przelotu, warunkami taryfy lotniczej oraz ceną. Kolejnym krokiem procesu rezerwacji jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rezerwacji, gdzie Klient wprowadza wszelkie niezbędne dane do dokonania transakcji. Klient powinien wprowadzić prawidłowe dane osobowe pasażerów.

Na tym etapie przedstawiona oferta nie jest jeszcze ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Po wprowadzeniu danych i sprawdzeniu ich poprawności Użytkownik deklaruje akceptację warunków taryfy lotniczej, oraz po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem warunki zakupu i zwrotu biletu lotniczego poprzez odznaczenie stosownego potwierdzenia w górnej lub dolnej części Formularza.

W formularzu rezerwacyjnym Użytkownik powinien również wskazać preferowaną formę płatności za zarezerwowany bilet lotniczy. Należy podkreślić, że sposób płatności oraz procedura rezerwacji są uzależnione od tego czy Użytkownik wybrał przelot liniami regularnymi czy tanimi liniami lotniczymi.

W przypadku tanich linii lotniczych płatność możliwa jest jedynie kartą kredytową. Rezerwacja oraz autoryzacja karty kredytowej następuje w czasie rzeczywistym. Z karty Użytkownika zostanie pobrana kwota należna za bilet lotniczy oraz opłata transakcyjna. Jeżeli autoryzacja karty kredytowej jest pomyślna to na podany adres e-mail w formularzu Użytkownik otrzyma natychmiast "potwierdzenie rezerwacji", będące jednocześnie elektronicznym biletem lotniczym oraz ostatecznym potwierdzeniem zawarcia skutecznej umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a tanią linia lotniczą.

W przypadku linii regularnych możliwa jest płatność: przelewem bankowym lub kartą kredytową.

W przypadku wyboru lotu liniami regularnymi Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w formie wiadomości elektronicznej e-mail na adres podany w formularzu rezerwacyjnym. W potwierdzeniu rezerwacji będzie zawierać takie elementy jak: numer rezerwacji, imiona i nazwiska pasażerów, trasę podróży, cenę do zapłaty, oraz termin ważności rezerwacji (czas na wykup).

Rezerwację uważa się za dokonaną z momentem wysłania Użytkownikowi, na adres e-mail (przedstawiony w formularzu zgłoszeniowym) Potwierdzenia Rezerwacji.

Dowodem posiadania przez Użytkownika ważnej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji wysłane na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w formularzu rezerwacyjnym zamieszczonym na stronie serwisu.

Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży. Z uwagi na dynamiczny podział miejsc w samolotach dokonywany przez Przewoźników, mają oni prawo do jednostronnego skrócenia okresu ważności rezerwacji.

Dokonanie rezerwacji nie stanowi podstawy do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.

Cena zakupu biletu lotniczego jest gwarantowana tylko i wyłącznie w momencie dokonania rezerwacji i tylko wówczas, jeżeli została prawidłowo podana Użytkownikowi przez system rezerwacyjny. Cena może ulec zmianie jeżeli została określona nieprawidłowo, wskutek oczywistego błędu pracownika.

Zarezerwowany bilet należy wykupić w terminie, który jest ustalany każdorazowo przez System dla danej rezerwacji. Termin wykupu rezerwacji określany jest przez system rezerwacyjny na podstawie warunków danej taryfy oraz zasad Serwisu. Jeżeli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godziny 16:00 w dni powszednie lub do godz. 12:00 w soboty to rezerwacja zostanie automatycznie usunięta.

UWAGA!

Po otrzymaniu zgłoszenia rezerwacji Operator może kontaktować się z Klientem celem zweryfikowania danych Klienta i potwierdzenia oferty. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem, Operator nie odpowiada za dokonanie rezerwacji, dokonanej zgodnie ze zgłoszeniem.

Odwołanie rezerwacji

Przez Klienta: Klient ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych do momentu wystawienia biletu lotniczego.

Przez Sprzedającego: Rezerwacja potwierdzona przez Sprzedającego może zostać odwołana w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, zmieni lub wycofa wybraną przez Klienta taryfę. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wypłaconych kwot na poczet biletu.

2. ZAKUP BILETU LOTNICZEGO

Złożenie i posiadanie rezerwacji jest zobowiązaniem do wykupu biletu lotniczego.

Za moment zakupu biletu lotniczego i zawarcia umowy przewozu uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego.

Za zakup biletu rozumie się odnotowanie przez Serwis opłaty na rzecz Sprzedającego.

Linia lotnicza ma prawo skrócenia terminu zakupu biletu, podanego podczas dokonania rezerwacji, o czym Operator poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail (podany w formularzu rezerwacji) lub telefonicznie (na numer podany w formularzu zgłoszeniowym)

Operator zastrzega sobie prawo ustalenia Użytkownikowi wcześniejszego terminu wykupu biletu, niż termin określony przez linię lotniczą.

3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

a) cena

Całkowita cena biletu lotniczego wyrażana jest w PLN i określana jest oddzielnie dla każdego z wybranych połączeń lotniczych. Cena biletu lotniczego jest ustalana przez linię lotniczą. W skład ceny wchodzą między innymi takie składniki jak:

- taryfa netto, (cena za przelot)
- podatki i opłaty lotniskowe,
- opłaty transakcyjna ("transaction fee") za wystawienie biletu,
- opłaty paliwowe, security itd.

Operator ustala wysokość opłaty transakcyjnej i deklaruje, że wysokość tej opłaty nie ulegnie zmianie od momentu złożenia rezerwacji do wystawienia biletu.

Za bilety zarezerwowane w Serwisie pobierane są następujące opłaty "transaction fee" bez względu jaki przewoźnik obsługuje połączenie:

Dla jednego pasażer (osoba dorosła, dziecko, młodzież, student, senior)

- 40 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce,
- 40 PLN za bilet taniej linii lotniczej,
- 55 PLN za bilet na połączenia europejskie,
- 60 PLN za bilety na pozostałe połączenia,


Niemowlę (0-2 lat) - 0 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce,

Uwaga !
Niektóre linie lotnicze naliczają dodatkowe opłaty za obsługę płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi. W/w opłaty są niezależne od Operatora i nie są zawarte w cenie podanej przez System rezerwacji biletów lotniczych, i tak:
- Air France / KLM - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową w wysokości 20 PLN za każdy bilet.
- Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines / British Midland za bilety na wyloty z Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową. Wysokość tej opłaty będzie się różnić w zależności od rodzaju lotu.
- LOT - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową w wysokości 25 PLN za każdy bilet.
- Finnair - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową w wysokości 45 PLN za każdy bilet.
- Air Berlin - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową w wysokości 39 PLN za każdy bilet.

Operator zastrzega, że finalna cena biletu lotniczego nie jest gwarantowana Użytkownikowi w momencie dokonywania rezerwacji, aż do chwili jej weryfikacji i fizycznego wystawienia biletu w globalnym systemie rezerwacji lotniczej.

Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży wybraną taryfę lotniczą już po dokonaniu rezerwacji. W takiej sytuacji rezerwacja zostanie anulowana bez ponoszenia przez Użytkownika jakichkolwiek kosztów.

W sytuacji jeżeli cena różni się w zdecydowany sposób od oczekiwanej, może mieć to związek z brakiem miejsc w najtańszych klasach ekonomicznych, należy wtedy sprawdzić daty wylotu i powrotu w sąsiednich terminach.

Zastosowana dla danego biletu lotniczego taryfa lotnicza, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, dlatego ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, które wynikają z dziennego kursu danej waluty.

Opłata transakcyjna (tzw. "transaction fee") jest stałą i bezzwrotną opłatą, która jest pobierana przez agentów sprzedaży pasażerskiej za każdy wystawiony bilet lotniczy oraz czynności związane z obsługą rezerwacji.

Przy podróżach poza Europą stosowane jest zróżnicowanie cen w poszczególnych sezonach. Każda z poszczególnych linii lotniczych indywidualnie ustala daty poszczególnych sezonów.

Poniżej prezentowany jest najczęściej stosowany podział sezonów prze linie lotnicze:

- sezon, w którym ceny biletów są niższe obowiązuje od 1 października do 31 marca,
- sezon o wyższych cenach biletów obowiązuje od 1 kwietnia do 14 czerwca,
- sezon o najwyższych cenach biletów obowiązuje od 15 czerwca do 30 września oraz w okresie Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

Wyboru preferowanej formy płatności dokonują Użytkownicy w formularzu osobowym Systemu Rezerwacji.

Akceptowane formy płatności:

 • płatność kartą kredytową



Operator informuje, że transakcja zakupu z podaniem danych karty kredytowej jest jak najbardziej bezpieczną transakcją.

Użytkownik może dokonać zakupu posługując się karta kredytową: VISA, Mastercard, Diner Club bądź American Express.

W celu dokonania zapłaty kartą kredytową Klient zobowiązany jest do podania drogą internetową następujących informacji:

- imię i nazwisko właściciela karty,
- rodzaj karty, (np. VISA)
- numeru karty,
- kodu CVC/CVV, (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu)
- datę ważności karty (miesiąc, rok)

Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, że nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.

Dane Klienta dotyczące karty kredytowej przekazywane są następnie do sytemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL, używany jest w tym celu kodowany klucz, jego długość wynosi 128 bitów.

Operator zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania biletów oraz nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej w następujących przypadkach:

- braku możliwości potwierdzenia przez wystawcę karty zrealizowania płatności,
- podróży rozpoczynających się w innych niż polskie portach lotniczych,

W przypadku płatności kartą kredytową, rezerwacja sprawdzona zostanie pod kątem poprawności danych i kalkulacji. Bilet lotniczy zostanie wystawiony w dniu otrzymania rezerwacji. W godzinach podanych przez Operatora Systemu.

W razie jakichkolwiek problemów z wystawieniem biletów (np. odmowa akceptacji karty, przekroczony limit itd. itp.) proces wystawienia biletów będzie przerwany.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc bądź ceny biletu, która jest związana z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu w terminie oryginalnej rezerwacji.

Uwaga !
Niektóre linie lotnicze naliczają dodatkowe opłaty za obsługę płatności dokonywanych kartami kredytowymi lub debetowymi. W/w opłaty są niezależne od Operatora i nie są zawarte w cenie podanej przez System rezerwacji biletów lotniczych, i tak:
- Air France / KLM - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową w wysokości 20 PLN za każdy bilet.
- Lufthansa / Swiss / Brussels Airlines / Austrian Airlines / British Midland za bilety na wyloty z Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową. Wysokość tej opłaty będzie się różnić w zależności od rodzaju lotu.
- LOT - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową w wysokości 25 PLN za każdy bilet.
- Finnair - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową w wysokości 45 PLN za każdy bilet.
- Air Berlin - do ceny biletu zostanie dodatkowo doliczona opłata pobierana przez w/w linie lotnicze za transakcje kartą kredytową w wysokości 39 PLN za każdy bilet.

UWAGA! Podanie błędnych danych karty (np. błędny numer lub data ważności) spowoduje odrzucenie zapytania przez system rezerwacji.

Ponadto, należy podkreślić, że użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Operator zobowiązuje się zgłosić takie fakt odpowiednim organom ścigania i wstrzyma się od wystawienia biletów lotniczych.

 • płatność przelewem bankowym



Przelewu lub wpłaty należy dokonać na konto:

Beneficjent:

Trivium Travel Sp. z o.o.
ul. Wielicka 25
30-552 Kraków

Numer konta:

nr 08 1140 1081 0000 2927 6400 1005 w mBank S.A.

Płatność przelewem bankowym dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy transakcja jest dokonywana 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem zakupu biletu.

Przelewu należy dokonać w banku, w pierwszym możliwym terminie po dokonaniu rezerwacji.

W poleceniu przelewu należy wpisać imię i nazwisko pasażera(-ów) oraz numer rezerwacji. Po wykonaniu przelewu prosimy o niezwłoczne przesłanie potwierdzenia dokonania transakcji, w wersji elektronicznej mailem na adres: bilety@travelpartner.pl w formie pliku .pdf generowanego z systemu bankowego (lub zrzut ekranu tzw. "screenshot" z systemu bankowego) lub faksem na numer telefonu 12 352 13 62.

Do potwierdzenia rezerwacji, w przypadku biletów z zastosowaniem zniżki na kartę ISIC lub EURO < 26 należy dołączyć: kserokopię karty, numer karty i jej datę ważności oraz datę urodzenia.

Potrzeba potwierdzenia przelewu wynika z trudności wielu wpłat, występują błędy w pisowni nazwisk, w kwotach, mylone są nazwiska osób wpłacających i pasażerów. Linie lotnicze rygorystycznie przestrzegają terminów wystawiania biletu, czego konsekwencją jest zmiana taryf, ceny lub anulacja rezerwacji.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulowanie rezerwacji Użytkowników, wywołane zwłoką w dokonaniu wpłat na rachunek Sprzedającego lub brakiem stosownego potwierdzenia.

Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

Ponadto zalecamy Klientom dokonywania przelewów bankowych a nie pocztowych, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień w realizacji przelewu.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną realizację przelewu, co za tym idzie Użytkownik nie może mieć do Operatora roszczeń, że nie wystawił biletu lotniczego w związku z opóźnieniem uznania przelewu Użytkownika na rachunku bankowym.

 • przekaz pocztowy



Płatność przekazem pocztowym należy dokonać na konto:

Trivium Travel Sp. z o.o.
ul. Wielicka 25
30-552 Kraków
nr 08 1140 1081 0000 2927 6400 1005 w mBank S.A.

Płatność przekazem pocztowym powinna zostać dokonana niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji, minimum 5 dni roboczych przed terminem wylotu.

Wypełniając druk przekazu prosimy o w jego tytule umieścić 6 - znakowy numer rezerwacji oraz nazwisko i imię pasażera. Potwierdzenie dokonania przekazu należy niezwłocznie przesłać po jego nadaniu na numer faksu 12 352 13 62 lub pocztą elektroniczną na adres bilety@travelpartner.pl.

4. FORMY ODBIORU I DOSTARCZENIA BILETÓW

Bilety lotnicze elektroniczne, zakupione na travelpartner.pl doręczane są na wskazany w formularzu osobowym Systemu Rezerwacji adres poczty elektronicznej.

Papierowe bilety lotnicze opłacone kartą kredytową lub przelewem doręczane są przesyłką kurierską lub pocztową "do rąk własnych Klienta", na adres wskazany w formularzu rezerwacji jako adres wysyłki. Koszt przesyłki biletu pokrywany jest przez Klienta.

Wybór rodzaju przesyłki dokonuje Klient na własną odpowiedzialność.

Na zamówienie Klienta operator dostarcza drukowany bilet lotniczy w postaci papierowej zamówiony poprzez portal internetowy travelpartner.pl.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu biletu związane z funkcjonowaniem firmy kurierskiej lub poczty. Wszelkie roszczenia wynikające z opóźnienia w doręczeniu biletów należy zgłaszać firmie kurierskiej lub poczcie. Zamawiający usługę dostawy biletu lotniczego na wskazany adres, czyli Użytkownik wyraża zgodę na warunki dostawy firm kurierskich lub poczty.

W celu zapewnienia Użytkownikowi maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, kurier pocztowy, ma obowiązek potwierdzić zgodność danych osobowych, które zawarte są w dowodzie tożsamości Odbiorcy przesyłki z danymi Klienta zawartymi na przesyłce. Informujemy, że dane pobierane są z formularza rezerwacji.

Odbiorcą przesyłki może być osoba dokonująca rezerwacji biletu lotniczego lub osoba wskazana jako podróżujący. Jeżeli płatność dokonana zastała karta kredytową, to w takim przypadku odbiorca przesyłki może być jedynie osoba dokonująca rezerwacji biletu lotniczego, która jest jednocześnie płatnikiem.

W przypadku, jeśli Klient nie odbierze przesyłki z biletem lotniczym, pod adresem który został wskazany w formularzu rezerwacji, kurier zobligowany jest do pozostawienia tzw. awizo. Drugie awizowanie ma miejsce w dniu następnym po pierwszym awizowaniu. Wtedy, bilet lotniczy (przesyłka) możliwy jest do odebrania w ciągu 5 dni roboczych. Jeżeli w tym okresie czasu bilet lotniczy (przesyłka) nie zostaną odebrane przez Klienta, to bilet lotniczy (przesyłka) zostaną odesłane do Operatora i rezerwacja będzie anulowana.

5. INFORMACJE DODATKOWE

Każdy z pasażerów powinien stosować się do wszelkich państwowych wymogów związanych z podróżą:

- posiadać aktualne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne.
- przybyć na lotnisko w czasie ustalonym przez przewoźnika (jeżeli czas nie został wcześniej określony przez przewoźnika, to należy być odpowiednio wcześniej, aby załatwić formalności związane z odlotem)

Zmiana rezerwacji

Dokonywanie jakichkolwiek zmian po dokonaniu zakupu biletu lotniczego możliwe jest tylko i wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez przewoźnika lotniczego w warunkach zastosowanej taryfy lotniczej.

W przypadku chęci dokonania jakichkolwiek zmian w rezerwacji należy złożyć odpowiednią dyspozycję telefonicznie pod numerem podanym przez Operatora lub zgłosić ją drogą mailową na adres podany przez Sprzedawcę na stronie www. Dyspozycja w formie elektronicznej powinna zawierać numer rezerwacji oraz nazwisko i imię pasażera. Operator zobowiązuje się do każdorazowego zweryfikowania możliwości dokonania zmian, podając jednocześnie całkowity koszt transakcji.

Dokonując zmian w rezerwacji, o ile jest to możliwe, powinni Państwo brać pod uwagę wystąpienie kosztów manipulacyjnych, zgodnych z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej. Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej Operator naliczy stałą i bezzwrotna opłatę transakcyjną za zmianę i obsługę rezerwacji, w wysokości 50 PLN za każdy zmieniany bilet lotniczy.

Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta

Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego każdy Użytkownik serwisu może bezpłatnie dokonać anulowania rezerwacji, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy składaniu takiej dyspozycji należy pamiętać o podaniu numeru rezerwacji oraz nazwiska pasażera.

Składając taką dyspozycję anulowania rezerwacji Użytkownik lub osoba działająca w jego imieniu ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożliwości jej późniejszego odtworzenia.

Pasażer ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych zawartych na bilecie elektronicznym, dostarczanym na skrzynkę pocztową e-mail. Pasażer ma również obowiązek niezwłocznego poinformowania Operatora, jeżeli występują jakieś niezgodności z oczekiwaniami, parametrami podróży. W takiej sytuacji, jeżeli są jakieś błędy, to Operator zobowiązuje się do dokonania anulacji transakcji bez ponoszenia kosztów przez Klienta, o ile te niezgodności zostaną wskazane w dniu wystawienia dokumentu przewozowego i w godzinach pracy Centrum obsługi klienta.

Warunki anulowania rezerwacji przez Linię Lotniczą

Operator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie zmiany w statusie rezerwacji Użytkownika lub jej anulowanie dokonane bezpośrednio przez linie lotnicze. Informacje o ewentualnych zmianach zaistniałych w rezerwacji Użytkownika zostaną przesłane na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacji lub będą przekazane telefonicznie pod wskazany numer kontaktowy.

Wszystkie roszczenia Klientów z tytułu zmiany połączenia, anulowania rezerwacji lub skargi dotyczące opóźnień będą odrzucone prze Operatora.

Wszelkie roszczenia jakie wynikają z anulowania lub zmiany, również opóźnień połączenia przez linię lotniczą należy kierować do linii lotniczych. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność na podstawie warunków Konwencji Warszawskiej oraz Konwencji Montrealskiej.

Zwrot biletu lotniczego

Klient ma prawo dokonać zwrotu zakupionego biletu lotniczego na stronie www pod warunkiem, że zwrot będzie przed dniem określonym jako data wylotu i zezwala na to zastosowana taryfa w bilecie lotniczym.

Taryfa określa, czy i w jakiej części nastąpi utrata należności uregulowanej za bilet. Zwrot należności za bilet, po odjęciu ewentualnych potrąceń będzie zależał od tego w jaki sposób została dokonana zapłata za bilet:

- Jeżeli płatność za bilet była dokonana przelewem, to zwrot nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
- Jeżeli płatność była dokonana kartą kredytową, to zwrot nastąpi poprzez uznanie numeru karty kredytowej, z której dokonano zapłaty, w terminie nie krótszym niż 20 dni od daty zakupu biletu,

Niektóre z taryf lotniczych, głównie taryfy promocyjne nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w bilecie lotniczym. Np. nie zezwalają na zwrot biletu do wystawcy przed rozpoczęciem podróży, wtedy rezygnacja z lotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za bilet lotniczy.

Poza kosztami wynikającymi z taryfy lotniczej Operator naliczy stałą i bezzwrotna opłatę transakcyjną za dokonanie zwrotu biletu, w wysokości 50 PLN za każdy zwracany bilet lotniczy.

Zwrot biletu zależy od jego formy - elektroniczny lub papierowy. Jeśli jest to bilet elektroniczny, to należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Operatorem w tej sprawie.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia z biletem w formie papierowej, należy zwracany bilet przesłać bezpośrednio na adres Operatora, listem poleconym, za zwrotnym poświadczeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Bilet lotniczy powinien być dostarczony do siedziby Operatora najpóźniej w dniu ostatecznej daty dokonania zwrotu, jaką określa linia lotnicza w warunkach taryf.

Taryfy promocyjne

Niektóre z taryf promocyjnych, które dostępne są w systemie rezerwacji biletów lotniczych na stronie Operatora posiadają ściśle określone warunki rezerwowania i wystawiania biletów lotniczych. W szczególności dotyczy to taryf, które muszą być zarezerwowane i wykupione minimum trzy, z 7 lub 14 - dniowym wyprzedzeniem.

Nie dotrzymanie tego warunku może wpłynąć na zmianę ceny za bilet lotniczy. Operator zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji Użytkownika, która jest dokonana dokładnie na 3, 7 czy 14 dni przed wylotem, w związku z przekroczeniem przez Użytkownika limitu wykupu określonego w warunkach taryfy.

Linia lotnicza ma prawo żądać wcześniejszego terminu wystawienia biletu. W takiej sytuacji otrzymają Państwo od nas stosowną informację o wymaganym terminie wpłaty na adres e-mail (podany w formularzu rezerwacji).

Dokumenty podróży

Najpóźniej w chwili dokonywania rezerwacji biletu lotniczego Klient (pasażer) powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty, które umożliwiają odbycie podróży:

- dowód osobistym
- paszport,
- wizy (wymagane przy wyjeździe do niektórych krajów).

Zmiany nazwisk pasażerów

Nie dopuszcza się możliwości zmiany nazwisk pasażerów. W przypadku zmiany nazwiska, jednego lub kilku pasażerów, traci się uprzednio wybraną rezerwację i należy ją realizować od nowa. Dlatego, bardzo ważne jest, aby poprawnie wpisać dane pasażerów (imię, nazwisko itd.) podczas rezerwacji biletu. Dzięki temu unikną Państwo wszelkich dodatkowych kosztów związanych z zwrotem i realizacją nowej rezerwacji.

Zwroty kosztów

Zwroty kosztów są ustalane przez linie lotnicze i podlegają zasadom, które zawiera każda taryfa.

§ REKLAMACJE

Każdy Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli jest niezadowolony z wykonania umowy przewozu linią lotniczą, w imieniu i na rzecz której został wystawiony bilet lotniczy. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji reklamacja zostanie niezwłocznie przekazana przez Operatora do rozpatrzenia dla właściwego przewoźnika.

Reklamacje w zakresie: dokonanych rezerwacji, zakupów biletów, jakości świadczonych usług przez Serwis, powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres: Trivium Travel Sp. z o.o., ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bilety@travelpartner.pl, najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia Użytkownikowi biletu lotniczego.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

- oznaczenie użytkownika Serwisu (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego),
- numer reklamowanej rezerwacji,
- szczegółowy opis reklamowanego faktu (całej sytuacji),
- ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę)

Reklamacje, które nie zawierają wyżej wymienionych danych nie będą rozpatrywane.

REGULAMIN PRZEWOZU REGULARNYCH LINII LOTNICZYCH



REGULAMIN PRZEWOZU LINII LOTNICZYCH TYPU "LOW COST"

Bilety linii lotniczych typu "low cost" nie podlegają zwrotowi. W przypadku nie wykorzystania biletu z przyczyn niezależnych od Przewoźnika pasażerowi nie przysługuje zwrot. Pasażer może natomiast liczyć na zwrot za każdy odcinek lotu, który nie został wykorzystany z winy Przewoźnika. Istnieje możliwość zmiany dat podróży wystawionych biletów linii lotniczych typu "low cost", wiąże się to jednak z dodatkową opłatą. Warunki zmian terminów podróży należy sprawdzić na stronie internetowej danej linii lotniczej typu "low cost".

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu.

Każdy z Użytkowników powinien zapoznać się z treścią regulaminu, ponieważ każdorazowo związany jest z postanowieniami regulaminu, od momentu dokonania rezerwacji on-line.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieodbycia się podróży, jak np. działanie siły wyższej lub strajk pracowników portów i linii lotniczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy:

- Kodeksu Cywilnego,
- Ustawy z dn 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 00. nr 22 poz.2).

Korzystając z usług świadczonych przez operatora, Użytkownik oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, akceptuje je beż żadnych zastrzeżeń i wątpliwości.

Rezerwacja pokoju w podanych poniżej hotelach odbywa się natychmiastowo - gwarancja wolnych miejsc. W związku z pobieraniem dostępności miejsc od kilku operatorów, może być wyświetlone więcej niż jedna oferta cenowa na ten sam rodzaj pokoju w obiekcie. Prezentujemy ceny brutto (z podatkiem VAT) za cały pobyt i za wszystkie osoby, które zostały określone w zapytaniu do wyszukiwarki.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami danej oferty.
Aby dokonać rezerwacji kliknij w "Rezerwuj" - wyświetli się wtedy strona gdzie należy podać swoje dane osobowe, dane do faktury i wybrać formę płatności za hotel (oferty eTravel, PTQV, Trivium, Expedia i HRS.pl). Rezerwację części ofert można także opłacić dokonując tradycyjnego przelewu z dowolnego banku. Opcja ta jest dostępna na każdy dzień - ograniczeniem jest jedynie zamówienie złożone na dzień bieżący (wtedy opcja ta jest dostępna od poniedziałku do piątku do godziny 16:00). Oferty, które można opłacić na miejscu w hotelu bez podawania karty kredytowej oznaczone są żółtym kolorem.

W przypadku ofert z systemu Booking po kliknięciu w "Rezerwuj" następuje przejście do formularza w którym należy podać swoje dane osobowe oraz dane karty kredytowej celem zagwarantowania rezerwacji (z wyjątkiem ofert oznaczonych kolorem żółtym). Płatność za hotel następuje na miejscu w obiekcie o ile w szczegółach oferty nie podano inaczej. Fakturę za pobyt wystawia hotel po zakończonym pobycie. Po zakończeniu procesu rezerwacji otrzymają Państwo na swój e-mail potwierdzenie rezerwacji (oferty z Booking, Expedia i HRS.pl) lub potwierdzenie rezerwacji wraz z Voucherem (oferty z eTravel, PTQV i Trivium). Jeśli dany obiekt nie posiada wolnych pokoi 1-osobowych wyświetlamy ofertę na pokój 2-osobowy (często cena jest taka sama jak w przypadku pokoi 1-osobowych).
Rezerwacja pokoju w podanych poniżej hotelach odbywa za pośrednictwem operatora, który w ciągu 24 h (jednego dnia roboczego) sprawdzi dostępność pokoi. Uwaga - w poniższych ofertach istnieje ryzyko braku miejsc. Jeśli wybrany hotel będzie dysponował wolnymi pokojami potwierdzi rezerwację dla Państwa. Prezentujemy ceny brutto (z podatkiem VAT) za cały pobyt i za wszystkie osoby, które zostały określone w zapytaniu do wyszukiwarki.
Aby dokonać rezerwacji kliknij w "Rezerwuj" - wyświetli się wtedy strona gdzie należy podać swoje dane osobowe, dane do faktury i wybrać formę płatności za hotel. Płatność dokonywana jest za pomocą karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu z dowolnego banku. Przy dokonywaniu rezerwacji offline pieniądze są jedynie blokowane na karcie. W przypadku potwierdzenia rezerwacji pieniądze zostają pobierane. W przeciwnym razie blokada zostaje zdjęta.

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o zapoznanie się ze szczegółami danej oferty.